Chráněné bydlení

 

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytovaná dle §51 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.  Sociální službu poskytujeme v rodinném domku v Horní Poustevně a v bytech ve Šluknově. Kapacita služby je 22 lůžek.


 

Cílová skupina

Sociální služba Chráněné bydlení je poskytována dospělým od 18 do 64 let se všemi stupni mentálního postižení, s tělesným a kombinovaným postižením.
Integrované centrum nezajišťuje sociální služby osobám se závislostí na omamných a návykových látkách a osobám s duševním onemocněním.
Služba je přednostně určena občanům hlavního města Praha.

 

Poslání sociální služby

Chráněné bydlení je dalším krokem na cestě k samostatnému životu. Umožňujeme uživatelům žít v běžných podmínkách a prostředí Šluknovského výběžku, vedeme je k samostatnému rozhodování o vlastním životě a schopnosti nést za něj zodpovědnost.

 

Cíle sociální služby

  • poskytovat jenom takovou míru podpory, kterou uživatelé skutečně potřebují dle svých individuálních potřeb,
  • vést uživatele k co největší samostatnosti,
  • rozvíjet samostatnost v rozhodování uživatelů,
  • rozvíjet schopnost nést zodpovědnost za své konání,
  • podporovat další vzdělávání uživatelů po ukončení základního vzdělávání,
  • umožnit uživatelům v maximální možné míře začlenit se do společenského a pracovního života,
  • pomáhat uživatelům při uplatňování práv a osobních zájmů (adekvátní forma sdělování informací, doprovázení při vyřizování záležitostí na úřadech, doprovázení k lékaři)

Úhrada za poskytované služby

Bydlení 280,- Kč/den
Celodenní strava 235,- Kč/den
Úhrada za úkony péče 155,- Kč/hodinu* do 80 hodin měsíčně
135,- Kč/hodinu** nad 80 hodin měsíčně
* - 2,58 Kč/min - podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů
** - 2,25 Kč/min - podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů