Podpora samostatného bydlení

 

Podpora samostatného bydlení je terénní sociální služba poskytovaná dle §43 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Klient služby bydlí ve vlastním bytě a je mu poskytována asistence v běžných záležitostech týkajících se samostatného života. Kapacita služby je 15 klientů.

 

Cílová skupina

Sociální služba Podpora samostatného bydlení je poskytována dospělým od 18 do 80 let s lehkým až středním stupněm mentálního postižení, s tělesným a kombinovaným postižením. Integrované centrum nezajišťuje sociální služby osobám se závislostí na omamných a návykových látkách a osobám s duševním onemocněním. Služba je přednostně určena občanům hlavního města Praha.

 

Poslání sociální služby

Podpora samostatného bydlení je posledním krokem na cestě k samostatnému životu s minimální mírou asistence. Posláním služby Podpora samostatného bydlení je umožnit dospělým lidem se zdravotním postižením, bydlet ve vlastní domácnosti a podporovat je v samostatném životě dle jejich individuálních potřeb.

 

Cíle sociální služby

 • navázat a rozvíjet spolupráci s uživatelem, který danou službu požaduje,

 • poskytovat jenom takovou míru podpory, kterou uživatelé skutečně potřebují dle svých individuálních potřeb,

 • rozvinout schopnosti a dovednosti uživatele, které mu pomáhají při vedení vlastní domácnosti,
 • rozvíjet a podporovat samostatnost v rozhodování uživatelů,
 • snižovat potřebu pomoci druhé osoby,
 • vést uživatele samostatně řešit novou situaci,
 • pomáhat při hospodaření s finančními prostředky,
 • rozvíjet schopnost nést zodpovědnost za své konání, popř. přijmou důsledky svého jednání,
 • ochrana práv a oprávněných zájmů uživatele a asistence při sebeobhajobě,
 • podporovat uživatele v jeho zájmových činnostech a pracovních dovednostech
 • v maximální míře začlenit do společenského a pracovního života
 • podporovat a udržet uživatele na trhu práce

Úhrada za poskytované služby

Úhrada za úkony péče 155,- Kč/hodinu (2,58,-Kč/min.) podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů do 80 hodin měsíčně. 135,- Kč/hodinu (2,25,- Kč/min.) nad 80 hodin/měsíc.